P.Berol. 21305

Trismegistos: 65301

Transcription based on: Sarischouli, Panagiota. “6. Apokryphe Johannesapokalypse?” Pages 65–71 in Berliner Griechische Papyri. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1995.

Fragment 1

recto

 1. [...].[...]
 2. [...π]λ̣ήρης κ̣α̣ὶ̣ ατ[...]
 3. εκπ[..]ρ̣[..]ειν̣ τὴν ἀνά̣[στ]α̣σ̣ι̣ν̣ τ[.....]τ..τ[...]*
 4. κ(αὶ) ὅ̣τ̣α̣ν τὰ ενταυτα καταλάβῃς [ἑ]π̣τ̣ὰ ἐπὶ τ[ὸν]*
 5. θρόνον πράττοντα· τῶν π̣ασχόν[των...]*
 6. ἐτόλμησεν· ἀποκριθῆναι τῷ [..].ν[...]*
 7. εἴκοσι[.]ε̣ο̣ν̣ω. .βο. τούτου θειο.[..]..[.].[...]*
 8. τῆς ἀ̣[θ]ανάτου σου̣ κορυφῆς̣ αν[...]*
 9. καὶ τ̣ότε̣ ἐ̣ξελεύσομαι κἀγὼ σὺ̣[ν...]*
 10. .. ἔρχε̣τα̣[ι] σὺν .... σοφίᾳ· ..[...]
 11. ἐν̣ τῇ ἀνατ̣[ολ]ῇ κα̣[ι] τ̣ὴν τῶν χριστια̣[νων (θρεσκείαν/διδαχήν/παράδοσιν)?]*
 12. [...]........[...]
 1. [...].[...]
 2. [...f]ụll ạṇḍ ..[...]
 3. to c[o]ṃ[e out] tọ the reṣ[urr]ẹc̣ṭịọṇ .[.....]....[...]*
 4. a(nd) ẉḥẹn the here you overtake [se]ṿẹn upon t[he]*
 5. throne accomplishing· When haṿing suffe[red]*
 6. did he dare to answer the [..]..[...]*
 7. twenty[.]..... .... of this (divine?).[..]..[.].[...]*
 8. of the ị[m]mortal of yọụ heạḍ ..[...]*
 9. And ṭheṇ Ị will appear even I wị[th...]*
 10. .. he c̣oṃ[es] with .... wisdom· ..[...]
 11. iṇ the eạ[s]t aṇ[d] ṭhe of the Christiạ[ns (religion/teaching/tradition)?]*
 12. [...]........[...]

… full and … to come out to the resurrection … and when you overtake what (is) here, the seven upon the … throne accomplishing. When having suffered did he dare to answer the … twenty … of this (divine?) … of your immortal head …

And then I myself will appear, even with … he comes with … wisdom· … in the east and the (religion/teaching/tradition) of the Christians …