P.Berol. 9794

Trismegistos: 63986

Transcription from: C. Schmidt and W. Schubart, BKT VI 6.1; consulted against Wessely, Carl, "Les plus anciens monuments du christianisme 2" (Patrologia Orientalis 18, 3) p. 429–433 no. 2.

Fragment Col 1

recto

 1. [...]
 2. [...]
 3. [...]
 4. [...]κοινωνι-
 5. [α ...κ]αλη λιαν και
 6. [...]. απ̣[...]σ̣ου
 7. [...] εν σοι
 8. [...]
 9. [...βα]σ̣ι̣λ̣ε̣ια απο
 10. [του νυν και εις τους συμπαντας αγηρατους] ατελευτη-
 11. [τους αιωνας των αιωνων αμην.]
 12. [...] Ιησου Χριστου
 13. [...] εν τω ονο-
 14. [ματι ...] . αν, οπως
 15. [...]ο̣ν̣ σου κ̣αι
 16. [...υ]ιων σου
 17. [...]ς καιρω[.]
 18. [...] σπειρας̣
 19. [...] παρα σοι νι-
 20. [κη ...] εν πιστει
 21. [...]. σωφρο-
 22. [συνη ...]ομενους
 23. [...] πανελε
 24. [ημων ... συ]ν̣ πατρι
 25. [... και αε]ι και νυν
 26. [και εις τους συμπαντας αιωνας των αιωνων αμη]ν >>> ς
 27. [...]. μου φω-
 28. [τιζ ...]λυματα
 29. [...]μου απο
 30. [...] ευεργετης παντων των επι-
 1. [...]
 2. [...]
 3. [...]
 4. [...]fellowsh-
 5. [ip ...g]ood exceedingly and
 6. [...]. απ̣[...]σ̣ου
 7. [...] in you
 8. [...]
 9. [...ki]ṇg̣ḍom from
 10. [the present and into all the ageless] without
 11. [end ages of ages amen.]
 12. [...] Jesus Christ
 13. [...] in the na-
 14. [me ...] . αν, so that
 15. [...]ο̣ν̣ you ạnd
 16. [...s]on your
 17. [...]ς time[.]
 18. [...] sowing̣
 19. [...] from you vict-
 20. [ory ...] in faith
 21. [...]. self-
 22. [control ...]ομενους
 23. [...] all-merc
 24. [iful ... wi]ṭḥ father
 25. [... and alwa]ys and now
 26. [and into all the ages of ages ame]n >>> ς
 27. [...]. of me to
 28. [shine ...]λυματα
 29. [...]of me from
 30. [...] benefactors of all those who turning

Fragment Col 2

recto

 1. στρεφοντων [επʼ αυτον, φ]ωστηρ παντων σκοτωμ[α]τ̣ω̣ν̣,
 2. φυτουργος πασ[ων των κατα]βολων, γεωργος πασης ε[ν]οη[μα-]
 3. τικης ανθρω[πων αυξης, ελε]ησον με, κυρ[ιε] και κατασκευασο(ν)
 4. με ναον ηξιω[μενον· μη παρ]α̣τηρει μ[ο]υ̣ τα ανομηματα· ε[α]ν*
 5. γαρ παρατηρησ[ης μου τας ασε]βειας, ου δυνησομαι στην̣α̣ι̣ ε̣ν̣ω̣-
 6. πι[ο]ν σ̣ου̣· αλλα κα[τα το μεγα ελ]εος σου και κατ[α] το [πλ]ηθος [των] οι-*
 7. κτ[ι]ρμων σου ε̣ξ̣[αλειψον τα α]μβλακηματα δ̣[ι]α̣ μ̣ο̣ν̣ο̣υ̣ του αγιω̣-
 8. τατου παιδος σ[ου Ιησου Χριστο]υ του κυριου ημων και αρχι̣ι̣α-
 9. τρου των ψυχων [η]μω[ν. ειη σοι] επʼ αυτω δοξα κρατ[ο]ς πα[σ]α με-
 10. γαλοσυνη μεγαλ[ο]πρεπεια εις τουσ συμπαντας αγηρατους ατε-
 11. λευτητους αιω[ν]ας [τ]ων αιωνων αμην >>>>>>>>>>>>>>>
 12. αλλη
 13. αγιος [ο θεος ο υποδ]ε̣ιξας μοι απ̣ο του νι̣ος ζωην και φ[ως,] αγι-
 14. ος ο θεος κ̣[αι πατηρ τω]ν ολων, αγιος ει [ο απʼ] αρχη[ς ων, αγιο]ς*
 15. ο θεος ο[ς γινωσκε]ται απο των ιδιω[ν εργων ... αγιος ει ο]*
 16. θεος ος π[αντα περιδε]χ̣εται κα[ι] γινωσ[κει, αγιος] ε̣ι̣ [ο θεος]
 17. ο λογω συ[στησαμενος τα παντ]α̣, αγιος ει ο̣[ν] η̣ φ̣υσις ουκ εμα̣υρω-
 18. σεν, αγιος ει ου πασα φ[υσις αξια επαιν]ου. αγιος ει ο πασης δυναστεως*
 19. ισχυροτερος, αξιος ε[ι] ο̣ [υπερ παντα] μειζων, αγιος ει ο κριττων*
 20. των επαινων, δεξε μ[ου τας φω]νας απο ψυχης και καρδ̣ι̣ας
 21. προς σε ανατετα̣γ̣μενας, ανεκλαλ[η]τε, αρρητε, σιωπη φ̣ωνου-
 22. μενε, αιτουμενω το μ[η] σφαληναι της γνωσεως της κατα υφος
 23. ημων αυτων επινευσ[ο]ν με και ενδυναμωσον με και της
 24. χαριτος ταυτης φωτισω τ̣ο̣υ̣ς̣ εν ευνο̣ια τ̣ου γενους μου αδελφους*
 25. υιους δε σου· το γαρ πηευμα μο̣υ̣ τω θειω πνευματι· διο πιστευω
 26. και μαρτυρω· ης̣ ζ̣ωη[ν] κ̣α̣ι φως χωρω· ευλογητος ει, πατερ, ο σος
 27. ανθρωπο[ς συ]ναγιαζειν σοι β[ο]υλεται, καθως παρεδωκας την
 28. πασαν εξ[ουσι]αν αυτω· ε̣[ι]η̣ σ̣ο̣ι̣ δοξα και νυν και <α>ει και εις τους
 29. σ[υ]μπαντα[ς αι]ωνας τ[ω]ν αιωνων [α]μην >>>>>
 30. προσευ[χη] των [αποστο]λων Πετρου και των αλλων.
 31. αγιος ει κυρ(ιε) θεος παντοκ[ρ]ατωρ [και πατηρ τ]ου κυριου ημων*
 32. Ι(ησο)υ Χ(ριστο)υ, ο πα[ρα]δισο[ς τη]ς τρυ̣φης, η ραβ[δος η βασι]λικη, η πο[λυ]τε-*
 33. λης αγαπη, [η] β̣ε̣β̣[αια ελπις].τ̣η̣ ..πι[στις, η βου]λη η ανεξιχνιασ-*
 1. toward [to him, sp]endor/radiance of all dizz[y]ịṇg̣,
 2. gardener/planter of a[ll the sow]ing, farmer of all m[e]nt[al-]
 3. words of hu[man dimension, have] mercy on me, Lo[rd] and equi(p)
 4. me temple being w[orthy· μη παρ]α̣τηρει μ[ο]υ̣ τα ανομηματα· ε[α]ν*
 5. γαρ παρατηρησ[ης μου τας ασε]βειας, ου δυνησομαι στην̣α̣ι̣ ε̣ν̣ω̣-
 6. πι[ο]ν σ̣ου̣· αλλα κα[τα το μεγα ελ]εος σου και κατ[α] το [πλ]ηθος [των] οι-*
 7. κτ[ι]ρμων σου ε̣ξ̣[αλειψον τα α]μβλακηματα δ̣[ι]α̣ μ̣ο̣ν̣ο̣υ̣ του αγιω̣-
 8. τατου παιδος σ[ου Ιησου Χριστο]υ του κυριου ημων και αρχι̣ι̣α-
 9. τρου των ψυχων [η]μω[ν. ειη σοι] επʼ αυτω δοξα κρατ[ο]ς πα[σ]α με-
 10. γαλοσυνη μεγαλ[ο]πρεπεια εις τουσ συμπαντας αγηρατους ατε-
 11. λευτητους αιω[ν]ας [τ]ων αιωνων αμην >>>>>>>>>>>>>>>
 12. αλλη
 13. αγιος [ο θεος ο υποδ]ε̣ιξας μοι απ̣ο του νι̣ος ζωην και φ[ως,] αγι-
 14. ος ο θεος κ̣[αι πατηρ τω]ν ολων, αγιος ει [ο απʼ] αρχη[ς ων, αγιο]ς*
 15. ο θεος ο[ς γινωσκε]ται απο των ιδιω[ν εργων ... αγιος ει ο]*
 16. θεος ος π[αντα περιδε]χ̣εται κα[ι] γινωσ[κει, αγιος] ε̣ι̣ [ο θεος]
 17. ο λογω συ[στησαμενος τα παντ]α̣, αγιος ει ο̣[ν] η̣ φ̣υσις ουκ εμα̣υρω-
 18. σεν, αγιος ει ου πασα φ[υσις αξια επαιν]ου. αγιος ει ο πασης δυναστεως*
 19. ισχυροτερος, αξιος ε[ι] ο̣ [υπερ παντα] μειζων, αγιος ει ο κριττων*
 20. των επαινων, δεξε μ[ου τας φω]νας απο ψυχης και καρδ̣ι̣ας
 21. προς σε ανατετα̣γ̣μενας, ανεκλαλ[η]τε, αρρητε, σιωπη φ̣ωνου-
 22. μενε, αιτουμενω το μ[η] σφαληναι της γνωσεως της κατα υφος
 23. ημων αυτων επινευσ[ο]ν με και ενδυναμωσον με και της
 24. χαριτος ταυτης φωτισω τ̣ο̣υ̣ς̣ εν ευνο̣ια τ̣ου γενους μου αδελφους*
 25. υιους δε σου· το γαρ πηευμα μο̣υ̣ τω θειω πνευματι· διο πιστευω
 26. και μαρτυρω· ης̣ ζ̣ωη[ν] κ̣α̣ι φως χωρω· ευλογητος ει, πατερ, ο σος
 27. ανθρωπο[ς συ]ναγιαζειν σοι β[ο]υλεται, καθως παρεδωκας την
 28. πασαν εξ[ουσι]αν αυτω· ε̣[ι]η̣ σ̣ο̣ι̣ δοξα και νυν και <α>ει και εις τους
 29. σ[υ]μπαντα[ς αι]ωνας τ[ω]ν αιωνων [α]μην >>>>>
 30. προσευ[χη] των [αποστο]λων Πετρου και των αλλων.
 31. αγιος ει κυρ(ιε) θεος παντοκ[ρ]ατωρ [και πατηρ τ]ου κυριου ημων*
 32. Ι(ησο)υ Χ(ριστο)υ, ο πα[ρα]δισο[ς τη]ς τρυ̣φης, η ραβ[δος η βασι]λικη, η πο[λυ]τε-*
 33. λης αγαπη, [η] β̣ε̣β̣[αια ελπις].τ̣η̣ ..πι[στις, η βου]λη η ανεξιχνιασ-*

Fragment Col 3

recto

 1. τ̣[ος] [...]
 2. γ̣ι̣.θ̣...[...]
 3. πηγη η[...]*
 4. σ̣υ̣......[...]
 5. ......[...]
 6. η̣.....[...]
 7. λης παρθε[νο...]*
 8. το κ[α]υχημα των[... το πεπυρω-]*
 9. μενον χρυσιον, αγ[ιος ει ο θεος...]*
 10. η κλιμαξ τ[ου] ουρα[νου... η]*
 11. καινη δι[α]θ[ηκ]η η τ[...]*
 12. των κατ....ε[.]τω[ν...]
 13. καθαρσ̣ε̣[ως..]. τ̣ατ̣ι[...]
 14. νων, ο ε̣π̣[ιχ]ο̣ρ̣η̣γ̣ω̣[ν...]*
 15. σιν, ο τ̣ο̣ν̣.[...].[...]*
 16. [...]
 17. αγιος ει κυριε θεο[ς...]
 18. ο βασιλευς [τ]ων βασιλ[ευοντων και κυριος των κυριευοντων, ο μο-]*
 19. νος εχων α[θανασιαν, φως οικων απροσιτον, ον ειδεν ανθρωπων]*
 20. ουδεις ουδε η̣...ν [... ο καθημενος επι των Χερου-]*
 21. βιν και επι θρονον [... ο περιπατων επι πτερυγων]*
 22. ανεμων, ο κτισας τον [ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα]*
 23. τα εν αυτοις, ο παντα [...]
 24. των, ου πασα η γη και πα[ς ο ουρανος ... αγαθο-]
 25. τητος και της χρηστοτη[τος ... α-]
 26. καταλημπτος εν ... [...]
 27. ανθρωπινων εργων, ο [ποιων τους αγγελους αυτου πνευματα και τους]*
 28. λιτουργους αυτου π<υ>ρος φλ[ογα, ο ποιησας τον ανθρωπον κατʼ εικονα]*
 29. και καθʼ ομοιωσιν, ο μ̣[ετρησας τον ου(ρα)νον σπιθαμη και πασαν την]*
 30. γην̣ δ̣ρακ[ι κ]α̣ι̣ παντα τα κ̣[... και ιδου καλα λιαν]*
 31. τα π[α]ντα ενωπιον σ̣ο̣υ̣[...]
 32. τα και εν χειρι τυχη..[...]
 33. που [τω]ν υιων τ̣η̣σι̣ν.[...]
 1. τ̣[ος] [...]
 2. γ̣ι̣.θ̣...[...]
 3. πηγη η[...]*
 4. σ̣υ̣......[...]
 5. ......[...]
 6. η̣.....[...]
 7. λης παρθε[νο...]*
 8. το κ[α]υχημα των[... το πεπυρω-]*
 9. μενον χρυσιον, αγ[ιος ει ο θεος...]*
 10. η κλιμαξ τ[ου] ουρα[νου... η]*
 11. καινη δι[α]θ[ηκ]η η τ[...]*
 12. των κατ....ε[.]τω[ν...]
 13. καθαρσ̣ε̣[ως..]. τ̣ατ̣ι[...]
 14. νων, ο ε̣π̣[ιχ]ο̣ρ̣η̣γ̣ω̣[ν...]*
 15. σιν, ο τ̣ο̣ν̣.[...].[...]*
 16. [...]
 17. αγιος ει κυριε θεο[ς...]
 18. ο βασιλευς [τ]ων βασιλ[ευοντων και κυριος των κυριευοντων, ο μο-]*
 19. νος εχων α[θανασιαν, φως οικων απροσιτον, ον ειδεν ανθρωπων]*
 20. ουδεις ουδε η̣...ν [... ο καθημενος επι των Χερου-]*
 21. βιν και επι θρονον [... ο περιπατων επι πτερυγων]*
 22. ανεμων, ο κτισας τον [ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα]*
 23. τα εν αυτοις, ο παντα [...]
 24. των, ου πασα η γη και πα[ς ο ουρανος ... αγαθο-]
 25. τητος και της χρηστοτη[τος ... α-]
 26. καταλημπτος εν ... [...]
 27. ανθρωπινων εργων, ο [ποιων τους αγγελους αυτου πνευματα και τους]*
 28. λιτουργους αυτου π<υ>ρος φλ[ογα, ο ποιησας τον ανθρωπον κατʼ εικονα]*
 29. και καθʼ ομοιωσιν, ο μ̣[ετρησας τον ου(ρα)νον σπιθαμη και πασαν την]*
 30. γην̣ δ̣ρακ[ι κ]α̣ι̣ παντα τα κ̣[... και ιδου καλα λιαν]*
 31. τα π[α]ντα ενωπιον σ̣ο̣υ̣[...]
 32. τα και εν χειρι τυχη..[...]
 33. που [τω]ν υιων τ̣η̣σι̣ν.[...]