P.CtYBR 1360(A)

Trismegistos: 64637

Transcription and translation from Stephens, Susan A. “A Eulogy for Christian Martyrs?” BASP 22.1–4 (1985): 333–348.

Fragment 1

recto

 1. [...]ε̣ρ̣ο̣ν εκλησιας· παραδεδοκεν*
 2. [...]ροι̣μ̣ο̣υ̣ χ̣υ̣λ̣ω κρα̣τη δικαιως αντι̣σ̣[...]*
 3. [...].μ.ρ̣..κος αναθρειψαι̣[...]*
 4. vac. *
 5. [...]π̣ολυμ πα̣ν̣υπερτατος α̣[....]τονα*
 6. [...] κ̣α̣ι επιλεκτοι θ(εο)υ ασκησ̣ο̣[υσι]*
 7. [...ψ]υχολετη{ν}‘ς̣’ α̣λυοπληρη‘ς’ κυμα̣[ινο]μεν{ο}‘η’ν*
 8. [...δο]π̣αγας δ̣ε̣χ̣εται σοζομενους̣ α̣υ̣τους*
 9. [...]...[..]ν̣[...]*
 10. [...].τ̣ε̣τελ̣εστ̣αι*
 11. [...α]φ̣ο̣β̣ο̣υς προσδεχεται επʼ ε-*
 12. [...]α.[.....]. π̣ασ̣ι̣ν̣ ψυχαις αυτο̣υ*
 13. [...]ε̣φα̣ν̣εν ... πανσοφος Μ̣οισε̣ι̣α̣ς*
 14. [...]κ̣[α]λ̣[ε]σ̣ειν αρχων των προγον<ων> ημ̣[ων]*
 15. [...]τ̣ρ̣ε̣ιβους ζωης μετα τω̣ν̣ χρη̣σοτο̣-*
 16. [...].[.]μανιας δεμας ψυχ̣ω̣ν̣ χωρι̣σ̣[...]*
 17. vac. *
 18. [...]ε̣[υ]κλ̣εως̣ ε̣δ̣ωκεν αγιοις Παρακλητο̣.[...]*
 19. [...δια]δ̣η̣μα νικηφορους εστεψεν κ̣α̣[ι]*
 20. [...]δ̣[ι]κα̣ι̣ω̣ν σ̣υσ̣τοιχιας̣ εκλησειας εγ̣γ̣ο̣ν̣οι*
 21. vac. *
 22. [...]..ητω Συμψυχης Θερ̣μο̣υ̣ Νησ̣..[...]*
 1. [shining ornament (?)] of the assembly. He has given over*
 2. [...]... justly withstanding the might of wrath (?) [...]*
 3. [...]... to nourish*
 4. vac.*
 5. [...]much, loftiest of [.....] ...*
 6. [...]and elect of God practice*
 7. [...]soul-destroyer, full of agitation (?) [harasses] the storm-tossed [soul]*
 8. [...]he takes as prey, those who are saved [Christ receives?]*
 9. [...]...*
 10. [the course of life ]is finished*
 11. [...the ]fearless he receives into*
 12. [...]to all his (?) souls*
 13. [...]he appeared ... all-wise Moses*
 14. [...]about to summon (?), the leader of our ancestors*
 15. [...]path of life with the Christo-*
 16. [...]souls freed from the body [caught up in ?] sin*
 17. vac. *
 18. [...]gloriously he (sc. Christ) gave an Advocate to saints [...]*
 19. [...]a crown has wreated the victorious*
 20. [from ?]the rank of the just, offspring of the assembly*
 21. vac. *
 22. [...]... of Sympsyche, Thermos, ...[...]*

Too fragmentary for running translation.