P.Gen. 3.125

Trismegistos: 63820

Transcription based on J. Rudhardt, “Un papyrus Chrétien de la bibliothèque publique et Universitaire de Genève” in Littérature Histoire Linguistique. Recueil d'études offert à Bernard Gagnebin (Lausanne 1973) 165-188. There are possibly three texts with two on the recto (horizontal white space between lines 21 and 22 separate) and a single possibly different text on the verso.

Fragment Recto I

recto

 1. καζ[...]
 2. παρα[...]
 3. του Ι(ησο)υ εαν πιστευ[η]τ̣α̣ι̣ [...]
 4. ολον σεαυτον δωσ[ει...]
 5. τις σοι δεικνυει τον οικον αυτ̣[ου μη πιστευ-]
 6. ων σοι; τ̣ις επιτρεπει σοι το γλω̣[σσοκομον]
 7. αυτου απιστων σοι; αλλʼ ουδε δακτ̣[υλιον αυτου]
 8. εις χειρα σοι δωσει εαν απιστ̣ο̣ς̣ η [του Πν(ευματο)ς περισ-]
 9. σος καρπος εστιν η πιστις τουτο[ν το Πν(ευμ)α υπερ]
 10. σου γενναται. εαν δε απιστος ης [εκκοφθεις]
 11. ω̣ς το δενδρον το ακαρπον εις [πυρ βληθησ-]
 12. ει. κλαιε σεαυτ̣[ο]ν ο τοιουτος μη μ̣[ε κατα-]
 13. [ρασ]θ̣α̣ι̣ διδασκε. ευλογειν εμαθο̣ν τ̣αυ̣τ̣[α φθεγγο-]
 14. [μενος] π̣ρος τους εκτρεπομενους τη[ς αληθει-]
 15. [ας και α]πιστουντας. υμεις δε, ω αδελφ[οι, εκειν-]
 16. [οις προ]σιοντες εν κολποις εστε της α̣[γγελθεισ-]
 17. [ης ημι]ν ειρη̣νης. αυ̣τη γαρ εστιν ημ̣[ιν βεβαια]
 18. [καθʼ] ων ειπεν ο Κ(υριο)ς μ̣ου Ι(ησου)ς οταν τ̣α̣ς̣ χ̣ε̣ι̣[ρας επι-]*
 19. [θητε ε]πι τον οικον εκεινον και η υιος [ειρηνης]*
 20. [εκει], τω τοπω εκεινω η ειρηνη υμ̣[ων εγκατ-]
 21. [οικε]ι̣ ει δε μη, προς υμας επιστρεφει.
 1. [...]
 2. [...]
 3. of J(esu)s. If he ha[s] ṭṛụṣṭ [...]
 4. whole yourself he wil[l give...]
 5. who to you he makes known the house of̣ [him not believ-]
 6. ing you; ẉho receives you the moṇ[ey box]
 7. of him unbelievers to you? But neither rị[ng his]
 8. onto hand your will give if an unbeliẹṿẹṛ may be [of the Sp(iri)t extra-]
 9. ordinary fruit is the faith thi[s the Sp(iri)t beyond]
 10. you is born. if But an unbeliever you may be [cut off]
 11. ạs the tree the unfruitful into [the fire you will be]
 12. thrown. Weep yourṣ[el]f such as this not ṃ[e to]
 13. [cur]ṣẹ to teach. To bless I learṇed ṭhị[s who]
 14. [speaks] ṭo the ones turning away from th[e tru-]
 15. [th and refu]sing to believe. you But, o broth[ers (and sisters), tho-]
 16. [se being pres]ent alongside are those ḅ[ring-]
 17. [ing a message to yo]u of pẹace. sḥe For is to ỵ[ou reliable]
 18. [against] whom spoke the L(or)d ọf̣ me J(esu)s when ṭḥẹ ḥạṇ[ds st-]*
 19. [art up]on the house that one even the son [of peace]*
 20. [there], the place that one the peace of̣ [you dw-]
 21. [el]ḷ, if but not, to you will return.

… of Jesus. If he has trust … whole yourself he will give … Who makes known to you his house, not believing in you? Who gave you permission to his money box, you unbelievers? But neither will he put his ring onto your hand if he may not believe (that?) the extraordinary fruit of the spirit is faith. This spirit is born beyond you. But if an unbeliever, you may be cut off; as the unfruitful tree you will be thrown into the fire. Weep (for) yourself, one such as this. Teach me not to call down curses. I learned to bless this one who speaks to those who turn away from the truth and refuse to believe. But you, O fellow believers, those who are present along side (me?) are those who bring a message of peace to you. For she is reliable to you, against whom my Lord Jesus spoke, “When the hands start upon that house, and the son of peace is there, in that place your peace dwells. But if not, she will return to you.”

Fragment Recto II

recto

 1. [του] Σ(ωτηρο)ς ειποντος οτι ουδεν ανευ θεληματο̣[ς θ(εο)υ γιγνεται ου-]*
 2. δε̣ στ̣ρ̣ο̣υ̣θιον εις παγιδα εμπεσειται οι τ̣[...ασ-(?)]*
 3. τ̣ρ̣α λεγοντ̣ε̣ς η [...]σ̣αλ̣ευ̣ε̣σθαι μοι γο̣[...]
 4. τον λογον τ̣ο̣υτο[ν...]ς υπο του Σ(ωτηρο)ς μ̣η̣[...]
 5. ν ομολογουντε̣[ς..ε]ι̣ρησθαι εις τοσαυτ[...]
 6. παν προαγ[ε]σ̣θ̣[αι ω]σ̣τε τους αυτω[...ολιγ-(?)]
 7. οπιστοτερους [...] της αποφασεως του[...]
 8. πραγματων . [...] . μη τις χρησητ̣[...]*
 9. λογω ος δη μα[θητευ]θ̣εις την π[ιστιν ... (?)]
 10. φ̣ρονουν[...]η̣ δει απ̣αθιαν κ[αι ... (?)]*
 11. [... οι]κ̣ονομιαν ευ[...]
 12. [...].σ̣κ̣οντος του γε̣γε[νημενου]*
 13. [...]ος τι αυτου γεγ[ο]νε μ̣[...]
 14. [...]ρ̣α̣τ̣ων εν τουτω[...]
 15. [...]αι οτι βεβιασται̣ ε̣ν̣[...]
 16. [...]λετ̣ο̣ κ̣α̣ι δυνατωτερον[...]
 17. [...]σ̣μον πεποιηκοτος η̣[...]
 18. [...]ν̣ ωσπερ δε αξιουμεν ουδ̣[ε ...]*
 19. [...]ναι αλλα πηγην κ̣α̣ι̣ ρ̣ιζα̣[ν ...]
 1. [of the] S(avio)r those who said that nothing without the wiḷ[l of G(o)d happens, n-]*
 2. oṭ a sp̣ạṛṛow in a snare will fall who .[...st-(?)]*
 3. ạṛs sayiṇg the [...]ṭo ṣhạḳe me ..[...]
 4. the word ṭḥis on[e...]. by the S(avio)r ṇọṭ[...]
 5. . who do confẹ[ss..t]ọ say in so grea[t...]
 6. all to lead f[o]ṛẉ[ard s]ọ that those to him[...even-?]
 7. less faith [...] of the denial ...[...]
 8. of things . [...] . not a certain gooḍ[...]*
 9. to the word which indeed has [been tr]ạined for the f[aith ... (?)]
 10. ṭhink[...]. it is necessary stụpidity a[nd ... (?)]*
 11. [... ad]ṃinistration ..[...]
 12. [...]........ of those wḥo b[ecame]*
 13. [...].. someone of him had [happ]ened .[...]
 14. [...]..... in this[...]
 15. [...].. that he dominatẹḍ ịṇ[...]
 16. [...].... ạṇd stronger than you[...]
 17. [...].... had performed .[...]
 18. [...]. just as Now we ask nọ[t ...]*
 19. [...]... but (the) spring ạṇḍ ṛoọt ...]

… of the Savior who said that “Nothing happens apart from the will of God, not a sparrow will fall into a snare” who … stars saying the … to shake me … this word … by the Savior not … who do confess … to say in so great … all to lead forward so that those to him … even less faith … of the denial … of things … not a certain good … to the word which indeed has been trained for the faith … think … it is necessary stupidity and … administration … of those who became … someone of him had happened … in this … that he dominated in … and stronger than you … had performed … Now just as we ask not … but the spring and root …

Fragment Verso

verso

 1. [...]ας...ντος ωφ[ε]λι[...]
 2. [...]του λογου επιφανεια̣ι̣[...]
 3. [...]εν κομισαμενοι αυτον[...]
 4. [αμ]φοτερα δε θεληματι αυτου και ο υστερη̣[σ-]
 5. [α]μ̣ε̣ν και ο επληρωθημεν· ο μεν υ̣[σ-]
 6. [τερ]η̣σ̣α̣μεν, οτι εξ αυτου οντες του τοπο̣[υ]
 7. [εμειω]θ̣η̣μεν ο δʼ επληρω̣θημεν, οτι παρ[ο-]
 8. [ντε]ς̣ μ̣εγεθος κεκομισμεθα. ο υστερησ̣[α-]
 9. [μεν] και αποδεδωκεν ημειν, το α̣γ[α-]
 10. [θον γ]ε̣, τοσουτον κατασχων οσον ηθ̣ετ̣[η-]
 11. [κω]ς̣ κ̣[α]τασχειν ηθελησεν. αν̣οχην π[αρε-]
 12. σχε̣τ̣ο [υ]στ̣ε̣ρ̣η̣μ̣ενο[ι]ς, ωσπερ οτε απο̣[...]*
 13. ναι ηθελησεν διαλ̣υ̣σ̣ι̣ν̣ πεποι̣η[κε τ]ω̣ν̣ [συμ-]
 14. βεβηκοτων. τι ουν, ερει τις π̣[ταισμʼ] α̣φ[ιεις]
 15. παρηκολουθ̣η̣σε τοις [πα]ρ̣α̣ν̣[ομοις και η-]
 16. μαρ̣τηκ̣οσιν ε̣[ι] μη το αμαρτε̣[ιν αυτω υ-]
 17. πηρχεν και το[υ] ιδιου θ̣ε̣λημ[ατος μετεσχε ;]
 18. δ̣ι̣α̣ το[υ]το μεν δ̣ιʼ αφεσ̣[ι]ν̣ παρ̣η̣κ̣ο̣[λουθησεν]
 19. α̣υτοις οτ̣ι̣ μη αν̣ευ θεληματος [θ(εο)υ πλαν-]
 20. [ηθ]η̣ναι συμ̣βεβηκεν αυτοις· τη[ς δʼ αυτω-]
 21. [ν] οδου̣ αλ̣υ̣τον ολισθον τον τε ι̣τ̣[αμον..]*
 22. [..]ονεν ̣ ̣ ̣α ̣τ̣ου διωρθωσατ[ο. εσωσε]
 23. [το]υς π̣ε[σ]ο̣ν̣τας διʼ αυτον, ανελκ[υσας]
 24. [τ]ουτω τ[ω] θεληματι ω πεπτω̣[κασιν· ε-]
 25. [πι] τ̣ουτο̣ δ̣η̣ γεγονεν το λεγομε̣[νον..]
 26. []π . τρ .. []ς αυ[τ.. ε]θεραπευσεν· ου [κρι-]
 27. νεται νοσος η ̣[...]αν̣αφ̣[θ]εισης ουδ[ε]
 28. θ̣ανατος η ζωη̣[...]αν̣θε[ι]σης, ουδε σ̣[κο-]
 29. τος η̣λ̣ι̣ου π̣αρο̣[ξυσμ]ος, ο̣υ̣δ̣[ε] υστερημ̣[α]
 30. τ̣ο̣υ πληρωματο̣[ς...]κ̣[]ν̣[.]ος π̣οι[.]πρ[...]
 31. [...]ασιν ε[..]ου[...]που αυτου π̣[...]
 32. [...]ο̣τ̣ι̣ εποιη[...]συναινο̣[...]*
 33. [...]νηδι̣ναυ̣[...]
 34. [...]ωνουζ̣εσ̣[...]ν̣[...]
 35. [...]το συμβε̣β̣η̣[κ...]
 36. [...]ον̣ |α̣π̣ο̣[...]
 37. [ω]σπερ την θειαν[...]
 38. [..]ου αξιουμ̣[...] ̣ο̣υ̣[...]
 39. ̣ ̣ [..]ο ̣ ̣ ̣νο̣σον[...]
 40. [...]ελησαντος[...]
 1. [...]......... g[a]i[n...]
 2. [...]of the word appearanc̣ẹ[...]
 3. [...]in(?) recovering him[...]
 4. [b]oth But desire of him and what we ḷ[a-]
 5. [c]ḳẹd and what we were filled with· What indeed ẉ[e]
 6. [la]c̣ḳed, because from him being of the plạc̣[e]
 7. [we re]ḍụced/lessened what but we were fiḷḷed, that bei[ng]
 8. [prese]ṇṭ g̣ṛeatness we have received. What we ẉẹ[re]
 9. [filled (with)] and they had repaid us, the g̣o[o-]
 10. [d at lea]ṣṭ, such a great having retained as much as wạs ṛ[e-]
 11. [ject]ẹḍ ṭ[o] retain he did want. Rẹlief h[e of-]
 12. feṛṛed [of w]hạṭ was lack[i]ng, just as when tọ [go]*
 13. away he did want dec̣ạỵ he caụs[ed of] ẉḥạṭ [had]
 14. happened. Why then, since some ṃịṣ[fortune] ỵọụ se[nt away]
 15. you follọẉed the [la]ẉḅṛ[eakers and ones who have]
 16. sinṇed ạg̣ainst ị[f] not to sị[n to him w-]
 17. as and hi[s] own ẉi[ll took place ;]
 18. Ḅẹc̣ạụṣẹ ̣ọf̣ th[i]s indeed ṭḥṛough forgivẹṇ[e]ṣṣ he f̣ọḷḷ[owed]
 19. ṭhem becaụṣẹ not wiṭḥout will [of G(o)d to]
 20. [wa]ṇder haṣ happened to them· of t[he But thos-]
 21. [e] waỵ not tọ ḅẹ loosed, slippery the and ḥạ[sty..]*
 22. [..]........... he was set on th[e straight path, delivered]
 23. [tho]se who ḥa[ve] f̣ạḷḷen through him, drawing [up]
 24. [to] this t[he] will oh, they haṿẹ [fallen· F-]
 25. [or] ṭhiṣ ịṇḍẹẹḍ has happened (to) who is c̣ạ[lled..]
 26. []. . .. .. []. ..[... h]e healed· not [he did]
 27. judge disease or ̣[...]haṿiṇg̣ [ki]ndled neith[er]
 28. ḍeath or lif̣ẹ[...]....[.]..., not ḍạ[rk-]
 29. nes ṣụn a ṣharp̣ [disagree]ment, ṇọ[t] a nẹẹ[d]
 30. ọf̣ the fullnẹ[ss...].[].[.].. ...[.]..[...]
 31. [...].... .[..]..[...]... of him .[...]
 32. [...]ḅẹc̣ạụṣẹ mak[e...]......[...]*
 33. [...].......[...]
 34. [...].......[...].[...]
 35. [...].. to come ạḅọ[ut...]
 36. [...].. ...[...]
 37. [ju]st as the divne[...]
 38. [..].. to reqụ[est...]...[...]
 39. ̣ ̣ [..].........[...]
 40. [...].........[...]

… gain … of the word appearance … in(?) recovering him … But his will, both what we lacked and what we were filled with. What indeed we lacked, because we minimized from him being of the place, but what we were filled (with), that being the present greatness we have received. What we were filled (with) and they had repaid us, the good at least, having retained such a great(?), as much as was rejected, he wanted to retain. He offered relief of what was lacking, just as when he wanted to go away, he caused decay of what had happened. Why then, since you sent away some misfortune, did you follow the lawbreakers and those who have sinned against (you) if it was not to sin against him and took place of his own will? Because of this, indeed, through forgiveness he followed them, because (it was) not without God's will to be led astray has happened to them. But those on the way (to?) irrefutable fall, both the eager … he set on the straight path, he delivered those who have fallen through him, drawing [them] up to this the will oh, they have fallen. For this indeed has happened (to) who is called … he healed. He did not judge disease or … having kindled neither death or life … not darkness of sun, a sharp disagreement, not a need of the fullness …

[too fragmentary to translate further]