P.Oxy. 4010

Trismegistos: 64491

Transcription based on:

Fragment 1

recto

 1. ] α[
 2.  ̣
 3. ] μ  ̣ ̣[ ̣ ̣] ̣ ελ̣ε̣η[μοσύνη]
 4. ] ελε[ ̣ ̣] ̣ υμο  ̣[
 5. δέσποτα παντ̣  ̣ ̣ ̣ ̣ [ὁ π(ατ)ὴρ τῶν οἰκτιρμῶν]
 6. καὶ θ(εὸ)ς πάσης πα[ρακλήσεως]
 7. καὶ ἐλέησον καὶ κ̣υβ̣ ̣ ̣ ̣ ̣[]
 8. καταξίωσον ἡμᾶ̣ς̣  ̣ ̣ [  Π(άτ)ερ ἡμῶν]
 9. ὁ ἐν τοῖς οὐ(ρα)νοῖς· ἁγιασ̣θ̣ή̣τ̣ω̣ [τὸ ὄνομά σου·]
 10. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· ὡς ἐ̣[ν οὐ(ρα)νῷ καὶ ἐπὶ]
 11. γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸ̣[ν ἐπιούσιον δὸς]
 12. ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφης ἡ̣[μῖν τὰ ὀφειλή-]
 13. ματα ἡμῶν, ὥσπερ κα[ὶ] ἡμ[εῖς ἀφήκαμεν]
 14. τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, κ̣α̣[ὶ μὴ εἰσενέγκῃς]
 15. ἡμᾶς εἰς πε̣ι̣ρ̣α̣σ̣μόν, ἀλ̣λ̣ὰ [ῥῦσαι ἡμᾶς ἀ-]
 16. π̣ὸ̣ τοῦ πονηροῦ, ῥῦσια ἡμ̣[ᾶς]
 1. ] a[
 2.  ̣
 3. ] m  ̣ ̣[ ̣ ̣] ̣ aḷṃs[giving]
 4. ] …[ ̣ ̣] ̣ …  ̣[
 5. Master of alḷ  ̣ ̣ ̣ ̣ [The F(ath)er of mercies]
 6. and G(o)d of all c[omfort]
 7. and have compassion and … … [
 8. consider uṣ  ̣ ̣ [  F(ath)er of us]
 9. who in the he(av)ens, let bẹ ̣ḥọḷỵ [the name of you,]
 10. let come the kingdom of you, as ị[n he(av)en and upon]
 11. earth, the bread of us tḥ[e daily give]
 12. to us today, and forgive ụ[s the deb-]
 13. ts of us, just as eve[n] w[e forgive]
 14. the debtors of us, ạṇ[d not lead]
 15. us into tẹṃp̣ṭạtion, bụt [save us fr-]
 16. ọṃ the evil one, save ụ[s]

Master of all … the Father of mercies and God of all comfort and have compassion and … … consider us … Our Father who is in the heavens, let your name be holy, let your kingdom come, as in heaven also upon the earth. Our daily bread, give to us today, and forgive us our debts just as even we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but save us from the evil one, save us.