P.Würzb. 3

Trismegistos: 64255

Transcription based on images and DCLP transcription (http://litpap.info/dclp/64255), supplemented by Anastasia Maravela, "Women in P.Würsb.3?" Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 191 (2014) 90–92 (online: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59057/Maravela%2b2014%2bWomen.pdf ).

Fragment 1

recto

 1. [...] πληρωσου[σιν ...]
 2. [...]ι̣ φωτισον̣ [..] ̣[..]
 3. [...] ι̣ν κρα̣[...]ν̣ τας ψυχας απο των
 4. [...]ν̣τ̣ων̣[...] ̣[..] ̣ιων ε`π̣ειτα ουρα-
 5. [νι]ε̣ ημις κα ̣ ̣[..]η̣μ̣[...] ̣ ̣ ̣τ̣αγ ̣ ̣ επ̣ α̣υτους*
 6. [..] ̣ κατ̣[α] π̣λ̣η̣θ̣ος το[...]ν των ο̣ικτ̣ιρμων
 7. [...]ο ̣ ̣ ̣ [α]μαρτιας α[..] ̣ ̣[...] ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ν αδικια̣ς
 8. [...] ̣ ̣ ̣ ̣[.] ̣ ̣ ̣ αρα ̣ ̣ ̣ ̣[...] ̣ ̣ κ̣αι[̣.̣]̣ | οις τη ει-*
 9. [ρη]ν̣ης σου τα[.] ̣ ̣ ̣ ̣τ ̣ δ[ικ]αιωματα τη(ι) μ̣αρτυρια(ι) ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
 10. [.] ̣ αμενος χρισ ̣ ̣ ̣[...] ̣[.]θαι τ ̣αφορτα ̣ ̣τι̣ν|ος
 11. [εις] α̣ιωνα εν ̣ιε ̣[...]ιων κ̣[ε]φαλιον εγχα[ρ]α̣ξο̣ν ε̣πε̣ι̣*
 12. [τα] π̣λατη της καρδια[ς αυ]τ[ω]ν βοηθ̣οθος αυτοις ε̣γενο̣υ̣*
 13. [λυ]τρωτης απο των ε̣παγομενων αυ̣τοις απο̣ τ̣[ου Σ]α̣-
 14. [τα]ν̣α καταρτισον δε σεαυτω(ι) και τας ψυχας τω̣ν̣ <εν> α̣-*
 15. [νγι]α και παρθενια(ι) του λ̣αου σου θ(ε)ε̣ διαμενουσ[ω]ν̣*
 16. [δικ]ν̣υς πιστας εγκρατ̣εις αμετακεινητο̣[υ]ς̣*
 17. [βεβ]αι<α>ς εν ταυτη(ι)[ν] τη(ι) πιστει εν ταυτη(ι) τη(ι) αγ[απη(ι)]*
 18. κ̣α̣τ̣αργησον δε απαντων των τον το κρ[α-]
 19. τος εχωτα του θανατου τον διαβα̣λον τα μ[...]*
 20. α̣υ̣του και τας πλανας και τας [α]πατας [vac?]
 1. [...] they will f[ill ...]
 2. [...]ι̣ illuminaṭẹ [..] ̣[..]
 3. [...] ι̣ν κρα̣[...]ν̣ the lives from the
 4. [...]ν̣τ̣ων̣[...] ̣[..] ̣ιων tḥen heave-
 5. [nl]ỵ we κα ̣ ̣[..]η̣μ̣[...] ̣ ̣ ̣τ̣αγ ̣ ̣ oṇ ṭhem*
 6. [..] ̣ accorḍịṇ[g to] g̣ṛẹạṭṇẹss το[...]ν of the ṃercịful
 7. [...]ο ̣ ̣ ̣ [s]ins α[..] ̣ ̣[...] ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ν injustịc̣e
 8. [...] ̣ ̣ ̣ ̣[.] ̣ ̣ ̣ αρα ̣ ̣ ̣ ̣[...] ̣ ̣ ạnd[̣.̣]̣ | οις the pe-*
 9. [a]c̣e of you τα[.] ̣ ̣ ̣ ̣τ ̣ r[eq]uirements in the ṭẹstimony ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
 10. [.] ̣ αμενος χρισ ̣ ̣ ̣[...] ̣[.]θαι τ ̣αφορτα ̣ ̣τι̣ν|ος
 11. [into] ạge εν ̣ιε ̣[...]ιων ḥ[e]ad εγχα[ρ]α̣ξο̣ν ịnṭọ*
 12. [the] ḅlade of the hear[t of] th[e]m heḷpful to them ḅe*
 13. [re]deemer from those ẉḥọ brought to ṭḥem frọṃ ṭ[he S]ạ-
 14. [ta]ṇ Perfect now yourself even the souls of thọṣẹ p̣-*
 15. [uri]ty and virginity of the p̣ẹople of you G(o)ḍ who persev[e]ṛẹ*
 16. [prov]ịng faithful self-conṭṛolled unmoṿ[e]ḍ*
 17. [st]edy in thi[s] the faith in this the lo[ve]*
 18. ṇụḷlifying But of all those who the po[w-]
 19. er having of death the deṿil the m[...]*
 20. ọf̣ him and the deceit and the [de]ceptions [vac?]

... they will fill ... illuminate ... the lives from the .... then heavenly we ... on them ... according to greatness ... of the merciful ... sins ... injustice ... and ... your peace ... requirements in the testimony ... into the age ... head being engraved into the blade of their heart.

Be helpful to them, Redeemer, from those who were brought to them from Satan. Now perfect yourself, even the souls of those in purity and virginity of your people, God, who persevere, proving faithful, self-controlled, unmoved, steady in this faith and in this love. But nullifying all of those who have the power of death, the devil, the his ..., and the deceit and the deceptions [vac?]

verso

 1. [...]τ̣α̣ι κα̣ι̣ [...]
 2. ̣ ̣ ̣ α[υ]των εν τα̣[...] ̣ ̣[..]
 3. τη του̣ σ̣ου παι̣δ̣[...] α̣υτα[..]
 4. π̣αντας τα {τα} π̣ε̣[πυρωμεν]α̣ β̣ε̣λ̣η̣ τ̣ου πον[η-]*
 5. ρου σβ̣εσαι του[ς αγνας συ]νζυγια φυλασ̣[σον-]*
 6. τας δ[ι]α̣ την εχ[...] κυ̣μη[σ]ον χρηστ[ι]α̣ν̣[α]*
 7. αυτω̣ν τα τελη̣ δ̣ω̣ρ̣[η]σ̣α̣ι̣ ιν̣α̣ κ̣αταξιωι*
 8. της επουρανιου σο̣υ ζ[ωης κα]ι των αγαθω κα̣ι̣*
 9. α̣μ̣εταμελητων σου χ̣[α]ρ̣ι̣[σμα]τ̣ω̣ν̣ δ̣ια του
 10. μονογενους σου π̣αιδας Ι(ησο)υ Χ(ριστο)υ ω(ι) η δοξα και τ[ο κ-]*
 11. ρατος ει τους αγηρ̣ους αιωνας των αιωνω̣[ν.]*
 12. [vac.?] αμην [vac?]
 13. τους δε αρρωστου του λαου σου θεραπευσον*
 14. τ̣[ους] α̣σθενουντας ιασε τους ολιγοψυχουν-*
 15. [τας] π̣αρακαλεσ̣ο̣ν̣ τοις δεομενοις επειτημη-*
 16. [σον] τους κατα̣πο̣νο̣υμενου υπο πλανης*
 17. [...]ους ε̣ρα̣τ̣η̣[-ca.?-] ̣ ̣μ̣ε̣ν̣ |τ̣ουσ ̣ ̣ ̣ε̣ι̣κ̣ε̣ν̣ ̣ ̣
 18. [vac.?] ιατρα ψυχων κ̣α̣ι σωματων*
 1. [...]τ̣α̣ι aṇḍ [...]
 2. ̣ ̣ ̣ of [th]em in τα̣[...] ̣ ̣[..]
 3. τη of̣ ỵou chịḷ[d..] ḥer[..]
 4. ạll the f̣ḷ[amin]g̣ ạṛṛọẉṣ ọf e[v-]*
 5. il to q̣ụench th[e pure co]mrade guạ[rd-]*
 6. ing th[r]ọụg̣ḥ the εχ[...] puṭṭing to [sl]eep Chris[t]ịạṇ[s]*
 7. of thẹm the authorịṭịẹṣ g̣[i]ṿẹ so tḥạṭ ṭḥẹỵ ̣ṃạỵ ̣ḅẹ ̣c̣onsidered worthy*
 8. of heavenly yọur l[ife an]d love aṇḍ*
 9. c̣ạlling your g̣[i]f̣[t]ṣ ṭḥṛough the
 10. only-born of you c̣hild J(esu)s C(hris)t whom the glory and th[e p-]*
 11. ower into the ageḷess age of the ag̣[e]*
 12. [vac.?] amen [vac?]
 13. the ones but being ill of people your heal*
 14. ṭḥ[e ones] ḅẹing sick cure the ones being discour-*
 15. [aged] ẹṇcourag̣ẹ to those who pray rebu-*
 16. [ke] the ones who tọrṃeṇt by deceit*
 17. [...]ους ε̣ρα̣τ̣η̣[-ca.?-] ̣ ̣μ̣ε̣ν̣ |τ̣ουσ ̣ ̣ ̣ε̣ι̣κ̣ε̣ν̣ ̣ ̣
 18. [vac.?] doctor of souls ạṇd bodies*

… of you child her …

… all the flaming arrows of evil to quench the pure comrade guarding through the … putting to sleep Christians of th|e|m.

Give (to) the authorities so that they may be considered worthy of your heavenly life and love and calling of your gifts through your only-born child J(esu)s C(hris)t to whom [be] the glory and the power into the ageless age of the age. [vac.?] amen [vac?]

But heal your people who are ill. Cure those who are sick. Encourage those who are discouraged. [Reveal yourself(?)] to those who pray. Rebuke those who torment by deceit.

… [vac.?] Doctor of souls and bodies